O autoru

                                                                                                                                 

Izv. prof. dr. sc. Ivica Čatić rođen je 1967. godine. Po narodnosti je Hrvat i hrvatski je državljanin. Završio je Srednju poljoprivrednu školu u Osijeku 1986. god., 1991. god. bio apsolvent na studiju ratarstva na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku te iste godine upisuje filozofsko-teološki studij na KBF-u u Đakovu.

VSS je postigao na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dana 17. lipnja 1997. i njome je postigao stručni naziv diplomiranog teologa.

Za svećenika je zaređen 29.06.1997. u Đakovu. Potom je godinu dana bio župni vikar u Petrovaradinu u župi Uzvišenja Sv. Križa. U rujnu 1998. odlazi na postdiplomski studij iz biblijske teologije na Sveučilište Gregoriana, Rim.

Magisterij iz biblijske teologije postigao je na Teološkom fakultetu Papinskog sveučilišta “Gregoriana” u Rimu dana 20. lipnja 2001. i njime stekao akademski stupanj magistra teoloških znanosti iz biblijske teologije. Magistarski rad je izrađen pod nazivom Il lamento su Gerusalemme. Elementi sintattici, semantici e pragmatici di Mt 23,37-39 na talijanskom jeziku, dana 24. ožujka, u Rimu, mentor prof. R.D. Massimo Grilli.

Po povratku u Đakovo u lipnju 2004. postaje pomoćnik rektora crkve u samostanu Milosrdnih sestara sv. Križa i u tom periodu dovršava doktorsku disertaciju. Dana 20.08.2006. imenovan je župnikom u Sremskim Karlovcima.

Dana 7. studenog iste godine obranio je doktorsku disertaciju Gerusalemme nel Vangelo di Matteo na talijanskom jeziku na Teološkom fakultetu Papinskog sveučilišta “Gregoriana” u Rimu, mentor prof. R. D. Massimo Grilli. Dana 13. veljače 2007. stekao je akademski stupanj doktora teoloških znanosti iz biblijske teologije. Doktorsku diplomu nostrificirao je 27. rujna 2007.

Od 3. rujna 2007. god. zaposlen je kao asistent na mandat od 6 godina iz područja humanističkih znanosti, polja teologije i grane egzegeze, na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu. Za višeg asistenta izabran je 3. prosinca 2007. na mandat od tri godine iz područja humanističkih znanosti, polja teologije i grane egzegeze, na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu.

Tijekom 2010.-11. dizajnirao je i, uz tehničku podršku gosp. Andija Olah, realizirao web stranicu Srijemske biskupije (www.srijembiskupija.rs). Tada obnavlja i vlastitu web stranicu www.sveto-pismo.com na kojoj objavljuje vlastite tekstove, prvenstveno namijenjenu promicanju biblijske kulture i pastorala. Koncem rujna postaje direktorom programa Radio Marije Srbije, na kojoj svakog tjedna vodi nekoliko emisija uživo.

Krajem studenog 2011. god. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta iz područja humanističkih znanosti, polja teologije i grane egzegeze, na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu, pri Katedri Novoga zavjeta, a 16. siječnja 2012. god. izabran je za predsjednika iste Katedre.

U to vrijeme vodi stalna biblijska predavanja u Zemunu, Subotici, Novom Sadu i Osijeku. U lipnju 2014. god. postaje župnikom u Rumi te mora obustaviti spomenuti rad s biblijskim grupama. Dovršava svoju prvu knjigu, „Crkva – novo društvo usred staroga imperija. Obrisi Pavlove političke teologije“, koju je objavio Glas Koncila 2016. god. Slijedeće, 2017. god., izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. Za sve to vrijeme aktivno objavljuje tekstove za najširi krug čitatelja na svojoj www.sveto-pismo.net, koju je obnovio 2014.g., a koja je u srpnju 2019. god. brojala ukupno 10 000 000 posjeta. U jesen iste 2019. god. počinje držati biblijska predavanja u osječkom Vikarijatu, u organizaciji Instituta za novu evangelizaciju „Sveti Ivan Pavao II.“

Za sve to vrijeme, od objavljenja knjige, uz župničku službu radi na nekoliko projekata iz područja sinoptičkih evanđelja i biblijske teologije koji će također biti objavljeni.

U prosincu 2022. prelazi u Sot te postaje pastoralnim suradnikom u nizu župa na teritoriji općine Šid.

U lipnju 2023. godine postiže zvanje redovitog profesora na KBF-u u Đakovu.

OBJAVLJENI ZNANSTVENI RADOVI

Autorska knjiga

Crkva – novo društvo ured starog imperija. Obrisi Pavlove političke teologije, GK, Zagreb, 2016.,  452 str.

Članci u a1

Modeli i antimodeli učeništva u Mt 2,1-12, u: Bogoslovska smotra  78(2008)4, 823-858. – pregledni rad

Ivan Krstitelj u Evanđelju po Ivanu, u: Crkva u svijetu  45(2010)1, str. 7-30. – izvorni znanstveni rad

Od strukture k teologiji proslova- hijazam i identitet djece Božje u Iv 1, 1-18, u: Vrhbosnensia 15(2011)2, 247-284. – izvorni znanstveni rad

Osnovni elementi Pavlova moralnog učenja u Prvoj poslanici  Solunjanima, u: Bogoslovska smotra 82(2012)3, 617-679. – izvorni znanstveni rad

Vjera u Prvoj Petrovoj poslanici, u: Vrhbosnensia 18(2014)1, 123-146. – pregledni rad

Siromasi i siromaštvo  u Svetom pismu: fenomen i (ne)mogućnost njegova idealiziranja, u: Bogoslovska smotra 83(2014)3, 505-535. – pregledni rad

Proroštvo u Evanđeljima, u: Bogoslovska smotra 89(2019)3, 563-593. – pregledni rad

Članci u a2

Psalam 1: problemi i mogućnost interpretacije, u: Diacovensia 17(2009)2, 233-256.  – izvorni znanstveni rad

Propovjedništvo u sv. Pavla,  u: Diacovensia 18(2010)3(27), str. 477-482. – izlaganje sa znanstvenog skupa

Načinimo čovjeka… (Post 1, 26.) Antropološki naglasci u Post 1, 1-2, 4a, u: Diacovensia 19(2011)2(29), 171-213. – izvorni znanstveni rad

Vjerska sloboda u Bibliji, u: Diacovensia 21(2013)4, 599-608. – stručni rad

ČATIĆ, Ivica – ANDELFINGER, Ivan, Apsolutni „ Ja jesam“ i Izlasku 3,14 i u Hošee 1,9, u: Diacovensia 22(2014)3, 329-361. – izvorni znanstveni rad

ČATIĆ, Ivica – ANDELFINGER, Ivan, Isusov samopredavajuće-teofanijski „ Ja sam“ u Mk 6, 50; Mt 14, 27; Iv 6, 20; 18, 5-6, u: Diacovensia 24(2016)1, 153-193. – izvorni znanstveni rad

ČATIĆ, Ivica – RAJIĆ, Marko, Retoričko-kritička analiza Poslanice Galaćanima (I), u: Diacovensia 25(2017)4, 567-583. – izvorni znanstveni rad

ČATIĆ, Ivica – RAJIĆ, Marko, Retoričko-kritička analiza Poslanice Galaćanima (II), u: Diacovensia 26(2018)1, 55-80. – izvorni znanstveni rad

Zbornici

Samci u Svetom pismu, u: Teološko promišljanje o pastoralu samaca. Zbornik radova, (priredio Josip Bebić), Hrvatski dušobrižnički ured, Frankfurt am Main, 2010., str. 23-31.

Novozavjetna pasha i oslobođenje čovjeka, u: Znat će da prorok bijaše među njima!(Ez 33,33): zbornik u čast prof. dr. sc. Bože Lujića, OFM, povodom 70. godine života [uredili Stipo Kljajić, Mario Cifrak], Zagreb: Kršćanska sadašnjost: Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Sarajevo: Franjevačka teologija, 2018., 359-394.

Stručni članci

Neoženjen – radi privrženosti i ugađanja Gospodinu, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije, 135(2007)7-8, 585-589.

Betlehem u Novom zavjetu, u: Biblija danas 16(2010)4, 16-19.

Vjernost Tori? (Rim 3,31), u: Biblija danas  9(16)(2011)2, 15-18.

Prvi izvještaj o stvaranju čovjeka ( Post 1,1 – 2,4a),u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije  139(2011)1-2, 56-58.

Konfliktnost čovjekova postojanja, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije  139(2011)3, 231-233.

Drugi izvještaj o stvaranju, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije  139(2011)4, 344-345.

Grijeh prvih ljudi (Post 3),  u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 139(2011)5, 464-466.

Post 4 – 11: razvoj povijesti civilizacije i širenje grijeha u njoj,  u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 139(2011)6, 618-620.

Abraham, praotac vjere, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 139(2011)7-8, 735-737.

Abrahamova kušnja i vjernost, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 139(2011)9, 862-864.

Post 37 – 50: ciklus o Josipu, u: Vjesnik Đakovačko-osječke andbiskupije i Srijemske biskupije 139(2011)10-11, 993-995.

Izraelovo ropstvo i Bog osloboditelj (Iz 1 – 6), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 139(2011)12, 1128-1130.

Opravdanje po vjeri, u: Biblija danas 10(17)3(2012), 21-23.

Rad i raspodjela dobara prema 1 Sol 4,9-12, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 140(2012)7-8, 515-519.

Izlazak iz Egipta i hod pustinjom, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije (Izl 7 – 18), 140(2012)1-2, 63- 65.

Isus i Petar- ljubav je srce Crkve, u: Zvonik 19(2012)3, 6-7.

Sinajski savez (Izl 19 – 20), u:  Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 140(2012)3, 180-182.

Savezništvo Boga i Izraela (Izl 21 – 40), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 140(2012)4-5, 313-315.

Levitski zakonik, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 140(2012)6, 420-422.

Knjiga brojeva, u:Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 140(2012)7-8, 575-576.

Knjiga Ponovljenog zakona, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 140(2012)9, 690-692.

Deuteronomistička povijest – proročko čitanje povijesti, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 140(2012)10-11, 807-808.

Knjiga o Jošui, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 140(2012)12, 963-965.

Knjiga o Sucima, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 141(2013)1-2, 85-86.

Knjiga o Ruti, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 141(201393-4, 234-236.

Prva i Druga knjiga o Samuelu, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 141(2013)5-6, 388-390.

Prva i Druga knjiga o Kraljevima, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 141(2013)7-8, 582-584.

Knjiga Ezrina i Nehemijina, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 141(2013)9-10, 755-757.

Prva i Druga knjiga Ljetopisa, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 141(2013)11-12, 917-919.

Prva i Druga knjiga o Makabejcima,  u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 142(2014)1, 86-87.

Proroštvo i proroci u Izraelu,  u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 142(2014)2, 67-68.

Prorok Amos: Gospodin traži pravdu, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 142(2014)3, 296-299.

Prorok Hošea – saveznička ljubav na muci, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 142(2014)4, 419-

Prorok Izaija, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 142(2014)5, 554-556.

Prorok Jeremija,  u:  Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 142(2014)6, 683-684.

Prorok Ezekiel, u:Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 142(2014)9, 917-918.

Tritoizaija i eshatologija Staroga zavjeta, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 142(2014)10, 1063-1064.

Apokaliptika Staroga zavjeta i knjiga Danijelova, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 142(2014)11, 1158-1159.

Knjiga Mudrih izreka,  u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 142(2014)12, 1276-1277.

Knjiga o Jobu (1), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 143(2015)1, 70-71.

Knjiga o Jobu (2), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 143(2015)2, 194-195.

Knjiga Propovjednikova, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 143(2015)3, 329-330.

Psalam 1 (1. dio), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 143(2015)4, 429-430.

Psalam 1 (2. dio),  u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 143(2015)5, 556-557.

Psalam 51, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 143(2015)6, 693-695.

Proslov Evanđelja po Ivanu (1), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 142(2015)9, 976-977.

Proslov Evanđelja po Ivanu (2),  u: 1 Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 43(2015)10, 1101-1102.

Ivanovo svjedočanstvo i prvi učenici (Iv 1,19-51), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 143(2015)11, 1233-1234.

Prvo znamenje u Kani Galilejskoj (Iv 2,1-12), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 143(2015)12, 1379-1380.

Isus i Hram (Iv 2,13-25), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije  144(2016)1, 75-76.

Susret s Nikodemom (Iv 3,1-21),  u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije  i Srijemske biskupije 144(2016)2, 216-217.

Posljednje svjedočanstvo Ivana Krstitelja (Iv 3,22-36), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije  i Srijemske biskupije 144(2016)3, 305-307.

Isus i Samarijanka (Iv 4,1-42),  u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije  i Srijemske biskupije 144(2016)4, 434-436.

Drugo znamenje u Kani Galilejskoj (Iv 4,43-54),  u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije  i Srijemske biskupije 144(2016)5, 572-574.

Ozdravljenje uzetoga i rasprava o subotnjem počinku (Iv 5,1-18), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije  i Srijemske biskupije 144(2016)6, 699-701.

Samoobjava Isusa kao Sina Božjega i svjedočanstva (Iv 5,19-47), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije  i Srijemske biskupije 144(2016)9, 960-963.

Znamenje umnaženja kruha (Iv 6,1-21),  u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije  i Srijemske biskupije 144(2016)10, 1087-1088.

Isus – Kruh života (Iv 6,22-71), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije  i Srijemske biskupije 144(2016)11, 1196-1198.

Blagdan sjenica: Isus obećava Duha Svetog (Iv 7,1-53), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije  i Srijemske biskupije 144(2016)12, 1335-1337.

Otajstva kraljevstva – prispodoba o sijaču (Mk 4,1-12), u: Biblija danas 15(22)(2017)3, 6-10.

Blagdan Sjenica: Isus- svjetlo svijeta, oprašta grijehe preljubnici (Iv 8,1-59), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije  i Srijemske biskupije 145(2017)1, 79-81.

Isus ozdravlja slijepca od rođenja (Iv 9,1-41),  u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije  i Srijemske biskupije 145(2017)2, 214-215.

Isus – dobri pastir (Iv 10,1-21), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije  i Srijemske biskupije 145(2017)3, 314-316.

Blagdan posvete Hrama – Isus je novi Hram (Iv 10,22-42), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije  i Srijemske biskupije 145(2017)4, 431-433.

Isus uskrisuje Lazara (Iv 11), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije  i Srijemske biskupije 145(2017)5, 567-568.

Pomazanje u Betaniji, mesijanski ulazak u Jeruzalem i završetak Isusova javnog djelovanja (Iv 12,1-50),  u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije  i Srijemske biskupije 145(2017)6, 718-719.

Isus pere noge učenicima (Iv 13,1-20), u:  Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije  i Srijemske biskupije 145(2017)9, 1015-1017.

Isus, Juda u Petar (Iv 13,21-38), u:  Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije  i Srijemske biskupije 145(2017)10, 1155-1157.

Isus – put do Oca (Iv 14 – 17), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije  i Srijemske biskupije 145(2017)11, 1297-1298.

Novi način prisutnosti Božje među ljudima – Duh Sveti (Iv 14,15-31), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije  i Srijemske biskupije 145(2017)12, 1458-1460.

Trs i loze- jedinstvo života Isusa i učenika (Iv 15,1-17), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije  i Srijemske biskupije 146(2018)1, 80-82.

Usred mržnje svijeta učenici su svjedoci po Duhu (Iv 15,18 – 16,4a), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije  i Srijemske biskupije 146(2018)2, 245-247.

Isusov odlazak, dar Duha i pobjeda nad svijetom (Iv 16,4b-33), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije  i Srijemske biskupije 146(2018)3, 400-402.

Isusova velikosvećenička molitva – I. (Iv 17,1-8), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije  i Srijemske biskupije 146(2018)4, 532-534.

Isusova velikosvećenička molitva – II. (Iv 17,9-19), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije  i Srijemske biskupije 146(2018)5, 673-675.

Isusova velikosvećenička moolitva – III (Iv 17,20-26), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije  i Srijemske biskupije 146(2018)6, 808-809.

Uhićenje i ispitivanje pred velikim svećenikom (Iv 18,1-27), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije  i Srijemske biskupije 146(2018)9, 1063-1065.

Sudski proces pred Pilatom (Iv 18,28 – 19,16a), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije  i Srijemske biskupije 146(2018)10, 1210-1212.

Raspeće (Iv 19,16b-27), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije  i Srijemske biskupije 146(2018)11, 1364-1365.

Isusova smrt i ukop (Iv 19,28-42), u:  Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije  i Srijemske biskupije 146(2018)12, 1507-1509.

Drugi izvještaj o stvaranju: grijeh prvih ljudi (Post 3,1-24), u: Nada: informativno-pastoralni list Srijemske biskupije (2018)5, str. 58-59.

Drugi izvještaj o stvaranju: grijeh prvih ljudi(Post 3,1-24), u: Biblija danas 17(24)(2019)1, 3-8.

Život u Duhu prema sv. Pavlu, u: Biblija danas 17(24)(2019)2, 17-21.

Rad u solunskoj crkvenoj zajednici – „Ničiji kruh nismo badava jeli“, u: Biblija danas 17(24)(2019)3, 19-23.

Učenici i prazan grob (Iv 20,1-10), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije 147(2019)1, 84-86.

Susret Marije Magdalene s Uskrslim (Iv 20,11-18), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije 147(2019)2, 236-238.

Ukazanje grupi učenika u sobi (Iv 20,19-23), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije 147(2019)3, 363-365.

Apostol Toma i škola vjere (Iv 20,24-31), u:  Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije 147(2019)4, 510-512.

Isusovo ukazanje kod Tiberijadskog mora (Iv 21,1-14), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije 147(2019)5, 634-636.

Isus i Petar – ljubav je srce Crkve (Iv 21,15-25), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije 147(2019)6, 793-795.

Uvod u Evanđelje po Marku,  u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije 147(2019)9, 1075-1077.

Pojava Ivan Krstitelja (Mk 1,1.8), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije 147(2019)10, 1216-1218.

Pojava, krštenje i kušnja Isusa iz Nazareta (Mk 1,9-13), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije 147(2019)11, 1332-1335.

Pred Isusovim pozivom (Mk 1,16-20), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije 147(2019)12, 1500-1502.

Ozdravljenje opsjednutoga u sinagogi (Mk 1,21-28), u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije 148(2020)1, 77-79.

Tisak

Psalam 1 – Vjernički put blaženstva, u: Živo vrelo 23(2006)12, 38-39.

Psalam 1 – Osamljenost pravednika pred zborom opakih, u: Živo vrelo 23(2006)13, 38-39.

Psalam 51 – Grijeh svoj tebi, Bože, priznajem, u: Živo vrelo 24(2007)1, 36-37.

Psalam 51 – Milost nadvisuje grijeh, u: Živo vrelo 24(2007)2, 36-37.

Bdjenje ili lov na smisao, u: GK 53(2014)48, 13.

Bog daje protuotrov,  u: GK 53(2014)37, 11.

Bog- izvor i uvir povijesti, u: GK 53(2014)32-33, 13.

Bog ozbiljno ljubi, u: GK 53(2014)38, 11.

Bog upravlja poviješću u: GK 53(2014)42, 11.

Božja ponuda dobra čovjeku, u: GK 53(2014)40, 11.

Božja vjernost ima zadnju riječ, u: GK 53(2014)34, 11.

Čišćenje hrama, u: GK 53(2014)45, 11.

Čovjek je ipak u Božjoj ruci, u: GK 53(2014)9, 11.

Drama Božje ljubavi, u: GK 53(2014)4, 11.

Dubina Božje ljubavi, u: GK 53(2014)24, 11.

Duh istinskoga, autentičnoga života, u: GK 53(2014)21, 11.

Duh vodi nezabludivo unatoč Sotoninim zamkama, u: GK 53(2014)35, 11.

Duhovni dom kršćana, u: GK 53(2014)20, 11.

Energija Božje riječi, u: GK 53(2014)28, 11.

Gospodar dopušta mogućnost promjene, u: GK 53(2014)30, 11.

Gospodin priprema pobjedu, u: GK 53(2014)41, 11.

Gospodinov je pogled drukčiji, u: GK 53(2014)13, 11.

Ispunjeno obećanje,  u: GK 53(2014)23, 11.

Kad „ovce“ i „pastiri“ postaju jedno,  u: GK 53(2014)19, 11.

Kako steći brata,  u: GK 53(2014)36, 11.

Ključno je poznavanje Otca, u: GK 53(2014)22, 11.

Korizma – hod u novinu, u: GK 53(2014)14, 11.

Kršćaninov ponos, u: GK 53(2014)44, 11.

Krštenje – prekretnica povijesti, u: GK 53(2014)2, 11.

Nestalo je straha od smrti, u: GK 53(2014)5, 11.

Novi način postojanja, u: GK 53(2014)11, 11.

Novo čudo – čudo odbijanja,  u: GK 53(2014)10, 11.

Pomazanik će započeti novi svijet u: GK 53(2014)50, 11.

Ponuđena i uzvraćena ljubav, u: GK 53(2014)1, 11.

Pouzdanje, razočaranju unatoč, u: GK 53(2014)25, 11.

Pravednici nisu sami, u: GK 53(2014)52-53, 14.

Put u korjenitu promjenu, u: GK 53(2014)49, 11.

Razdijeljena srca, u: GK 53(2014)39, 11.

Realno je ići u visine, u: GK 53(2014)6, 11.

Sam Bog ponizno služi, u: GK 53(2014)27, 11.

Sluga stavljen za uzor svima,  u: GK 53(2014)15, 11.

Susret preobrazbe, u: GK 53(2014)12,  11.

Svi su ljudi Božji, u: GK 53(2014)32-33, 14.

Što doista čovjeka nasićuje?, u: GK 53(2014)31, 11.

Tko je sudac a tko kralj? u: GK 53(2014)47, 11.

U nemiru – mir, u: GK 53(2014)17, 11.

Uranjanje u bezdan Kristove ljubavi, u: GK 53(2014)26, 13.

Uskrsli preobražava, u: GK 53(2014)18, 11.

Uskrsnuće osvijetlilo sve pore svijeta,  u: GK 53(2014)16, 11.

Vijest protiv starah, u: GK 53(2014)46, 11.

Za život po Duhu,  u: GK 53(2014)7, 11.

Zagrljaj Boga i čovjeka, u: GK 53(2014)29, 11.

Zagrljaj Boga i čovjeka (II), u: GK 53(2014)51-52, 13.

Žeđ za pravednošću,  u: GK 53(2014)8, 11.

Žrtvovan da bi čovjek živio, u: GK 53(2014)3, 11.

Ako ljubi! u: GK 54(2015)7, 11.

Apsolutno Božje prvenstvo, u: GK 54(2015)24, 11.

Blagoslov prisutnosti Uskrsloga,  u: GK 54(2015)16, 11.

Bog će podići novi svijet,  u: GK 54(2015)46, 11.

Bog je osloboditelj, u: GK 54(2015)43, 11.

Bog je slobodan u darivanju, u: GK 54(2015)39, 11.

Bog u Isusu Kristu sve čini novo, u: GK 54(2015)23, 11.

Bog, čovjek i kruh, u: GK 54(2015)30, 11.

Božji odgovor čovjeku i čovjekov Bogu, u: GK 54(2015)19, 11.

Božji poziv svima, u: GK 54(2015)2, 11.

Dašak Božjega svijeta, u: GK 54(2015)10, 11.

Duh Sveti kao susvjedok, u: GK 54(2015)21, 113.

Gdje završava tegoban hod? u: GK 54(2015)12, 11.

Gledati trs sve dok se ne ugleda Isusa,  u: GK 54(2015)18, 11.

Gospodin zove preko ljudi u: GK 54(2015)3, 11.

I baš ništa ne traži, u: GK 54(2015)29, 11.

I Gospodin čeka!, u: GK 54(2015)48, 13.

I što kad se sve ostavi?,  u: GK 54(2015)41,  11.

Isus treba „neiskusne“, u: GK 54(2015)4, 13.

Isusova riječ oslobađa čovjeka, u: GK 54(2015)5, 11.

Između života i životarenja,  u: GK 54(2015)35, 11.

Kad vjera ne drhti, u: GK 54(2015)37, 11.

Kako živjeti od Boga?, u: GK 54(2015)32, 11.

Koliko je pravih kršćana? u: GK 54(2015)31, 11.

Kralj koji je Kruh, u: GK 54(2015)47, 11.

Kraljevstvo Božje i na zemlji, u: GK 54(2015)28, 11.

Kušnja je prigoda za zbacivanje maska, u: GK 54(2015)8, 11.

Milost za kršćane trećega milenija, u: GK 54(2015)44, 11.

Moguće je (do)dirnuti Isusa!, u: GK 54(2015)26, 11.

Nije narod promijenio smjer nego – Gospodin,  u: GK 54(2015)50, 11.

Njegovi ga žele ubiti!, u: GK 54(2015)27, 11.

On spava!,  u: GK 54(2015)25, 11.

Poziv na život po Duhu, u: GK 54(2015)33-34, 14.

Primanje u Božju obitelj,  u: GK 54(2015)22, 11.

S Isusom kročiti u novost, u: GK 54(2015)6, 11.

Sin Čovječji pruža kruh s neba,  u: GK 54(2015)33-34, 13.

Skriveni identitet djece Božje, u: GK 54(2015)17, 13.

Sluga Gospodnji opravdat će mnoge,  u: GK 54(2015)42, 11.

Svijetu treba svjedočiti ljubav, u: GK 54(2015)20, 11.

Svjetlo Božje ljubavi svijetli, u: GK 54(2015)1, 11.

Ta prekrasna neuravnoteženost, u: GK 54(2015)49,  11.

Tko zasjedne nije slobodan,  u: GK 54(2015)45, 11.

Traženje Boga svjetla u sebi i u drugom, u: GK 54(2015)51-52, 13.

Ugledavši je, muškarac eksplodira od radosti, u: GK 54(2015)40, 11.

Uskrs je čovjeku dao nebeski identitet, u: GK 54(2015)14, 13.

Vjera – jedini načini pristupa Uskrslom,  u: GK 54(2015)15, 11.

Zaista su čudni ljudi!,  u: GK 54(2015)36, 11.

Zašto je nevjera najteži grijeh?, u: GK 54(2015)11, 11.

Žena, vojnik i „ludost „ ljubavi,  u: GK 54(2015)13, 11.

Život jači od smrti, u: GK 54(2015)9, 11.

Život je predanje za druge, u: GK 54(2015)38, 11.

U početku svega jest Smisao, u: Glas Koncila 55(2016)1, 11.

Čovjek čezne za čistoćom, u: Glas Koncila 55(2016)2, 11.

Preobraženo vino vodi k preobrazbi čovjeka, u: Glas Koncila 55(2016)3, 11.

Isus Krist ispunja!, u: Glas Koncila 55(2016)4, 11.

Protivljenje ne može zaustaviti istinu, u: Glas Koncila 55(2016)5, 13.

Što je Gospodinov identitet?, u: Glas Koncila 55(2016)6, 11.

Čovječnost – jedini put k Bogu, u: Glas Koncila 55(2016)7, 11.

Jedinstvo križa i uskrsnuća, u: Glas Koncila 55(2016)8, 11.

Bog je uvijek opredijeljen, u: Glas Koncila 55(2016)9 11.

Otac je imao dva izgubljena sina!, u: Glas Koncila 55(2016)10, 11.

Istina i ljubav- ljekovit spoj, u: Glas Koncila 55(2016)11, 11.

Najveće čudo Isusovo, u: Glas Koncila 55(2016)12, 11.

Kršćanska duhovnost počinje u susretu s Uskrslim, u: Glas Koncila 55(2016)13, 11.

U Tominoj sve su naše ruke, u: Glas Koncila 55(2016)14, 11.

Kako je mala, drhturava i zaplašena ljubav postala stijena, u: Glas Koncila 55(2016)15, 11.

Isus daje život vječni, u: Glas Koncila 55(2016)16, 11.

Ljubav Sina nastavlja se u ljubavi učenika, u: Glas Koncila 55(2016)17, 13.

Tako jednostavno!, u: Glas Koncila 55(2016)18, 11.

Bog je odavno o tome „sanjao“, u: Glas Koncila 55(2016)19, 11.

Duh Sveti – Božja prisutnost, u: Glas Koncila 55(2016)20, 11.

U ime Otca i Sina i Duha Svetoga, u: Glas Koncila 55(2016)21, 11.

Začuđena profinjenost i poniznost starca, u: Glas Koncila 55(2016)22, 13.

Zakon je oboren!, u: Glas Koncila 55(2016)23, 11.

Poziv u nepregledni tijek ljubavi, u: Glas Koncila 55(2016)24, 11.

Neistina može poprimiti tisuću lica, a istina samo jedno, u: Glas Koncila 55(2016)25, 11.

Gospodin ne uskraćuje nikomu ništa, u: Glas Koncila 55(2016)26, 11.

Kojom opremom na „kneza ovoga svijeta’“, u: Glas Koncila 55(2016)27, 11.

Svi su ljudi – bližnji, u: Glas Koncila 55(2016)28, 11.

Bog želi prijatelja, u: Glas Koncila 55(2016)29, 11.

Što je čovjek pravedniji, Bogu je bliži, u: Glas Koncila 55(2016)30, 11.

Jedino što je doista čovjekovo, u: Glas Koncila 55(2016)31, 11.

Zagrljaj Boga i čovjeka, u: Glas Koncila 55(2016)32, 11.

U suglasju s istinom počinje život, u: Glas Koncila 55(2016)33-34, 13.

Škola Božjega pogleda, u: Glas Koncila 55(2016)35, 11.

Zašto Isusa ne fasciniraju veliki brojevi, u: Glas Koncila 55(2016)36, 11.

Linija Božje ljubavi i vjernosti, u: Glas Koncila 55(2016)37, 11.

Suočavanje s istinom o posjedovanju, u: Glas Koncila 55(2016)38, 11.

Što preostaje siromašku?, u: Glas Koncila 55(2016)39 13.

Iz ruku pobožnih ljudi izbiti opasne igračke, u: Glas Koncila 55(2016)40, 11.

Samo je u Božjoj vjernosti život, u: Glas Koncila 55(2016)41, 11.

Može li se ignorirati dobroga Oca?, u: Glas Koncila 55(2016)42, 11.

Kako se ostaviti prljava biznisa, u: Glas Koncila 55(2016)43, 11.

Nije ga briga što će reći ljudi!, u: Glas Koncila 55(2016)44, 11.

Glasnici nade budućega života, u: Glas Koncila 55(2016)45, 11.

Najvrjednije ne može propasti, u: Glas Koncila 55(2016)46, 11.

Križ je Isusova kruna, u: Glas Koncila 55(2016)47, 11.

Kako se zaodjenuti Kristom?, u: Glas Koncila 55(2016)48, 11.

GRDEN, Darko, „Zar je moguće da smo pokušali baš sve i da nismo dobili blagoslov?“- Dr. Ivica Čatić, profesor na Katedri Novoga zavjeta na KBF-u u Đakovu, u: Glas Koncila 55(2016)52, 8-9., interview

Recenzije knjiga

Marko Tomić – Karlo Višaticki ( ur.), Riječ Božja u riječi Hrvatskoj, Biblioteka Diacovensia, Studije 22, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, Đakovo, 2011., 296 str., u: Diacovensia 19(2011)3(30), 401-405.

SUDJELOVANJE NA MEĐUNARODNIM ZNANSTVENIM SKUPOVIMA, KONFERENCIJAMA, KONGRESIMA…

„Neki naglasci u propovijedanju sv. Pavla“- TPS „Svećenik – propovjednik“, KBF, Đakovo, 15.-17.10.2010.

„ Važnost pripreme za rad s biblijskim tekstom“ –  Seminar za animatore i suradnike u župnoj katehezi Đakovačko-osječke nadbiskupije na temu  „Riječ Božja u središtu župne kateheze“, KBF, Đakovo, 20.11.2010.

„Moralni naglasci u 1 Sol“ – Međunarodni simpozij „Biblija i moral“, KBF, Đakovo, 10.-11. 12.2010.

Svjetlost u Bibliji – Festival znanosti, Osijek, 11.04.2011.; inauguralno predavanje Festivala održano u Rektoratu Sveučilišta

„Iz tame k svjetlu. Razmišljanja uz Ivanovo evanđelje“ – Seminar za animatore biblijskog pastorala Đakovačko-osječke nadbiskupije, KBF, Đakovo, 03.03.2012.

„ Novozavjetna pasha. Ostvarenje slobode“ – Međunarodni znanstveni skup „Za slobodu nas Krist oslobodi! Nova evangelizacija u svjetlu djelovanja svete braće Ćirila i Metoda“, Sremska Mitrovica – Beograd, 18.-20.4.2013.

„Vjerska sloboda u svjetlu objave- biblijsko iskustvo“ – TPS „ Vjerska sloboda – izazov za Crkvu i društvo“, KBF, Đakovo, 11.-13.9.2013.

“Siromasi i siromaštvo u Svetom pismu” – 54. TPT na temu “Siromašna Crkva – Crkva za siromašne u novoj evangelizaciji”, Zagreb, 28.-30.1.2014.

„Mogućnosti dvodimenzionalnog čitanja na primjeru Ps 1“ – Nadbiskupijski seminar za liturgijske čitače, KBF, Đakovo, 05.04.2014.

„Radosna vijest i svjedočenje“ – Seminar za župne dopisnike i suradnike Tiskovnog ureda Đakovačko-osječke nadbiskupije, KBF, Đakovo, 10.5.2014.

„Politička teologija sv. Pavla“ – Socijalni utorak, Vikarijat Osijek, 8.11.2016.

„Proročka dimenzija evanđelja“ – 59. TPT na temu „Proročka dimenzija kršćana u životu Crkve i društva“, Zagreb, 22.-24.1.2019.

Specijalistički radovi – Povjerenstva

 

Zorica Tomić, studentica sveučilišnog poslijediplomskog specialističkog studija pastorale teologije (smjer: Pastoral obitelji) obranila je dana 4.9.2017.   pred povjerenstvom u sastavu :  dr. D. Vuković, dr. I. Čatić, dr. S. Vuletić, mentor, dr. S. Šota, sumentor, rad pod naslovom: „Krizne intervencije samodestruktivnog ponašanja ovisnosti.“

Žarka Kargolan, Studentica poslijediplomskog specijalističkog studija Pastorale teologije- smjer Pastoral obitelji, obranila je  23. svibnja 2017. rad naslovljen: Pastoral rastavljenih i razvedenih: uzroci, stanja i crkveno djelovanje“ kojega je izradila pod mentorskim vodstvom doc. dr. Suzane Vuletić i pred Povjerenstvom u sastavu: doc. dr. Darija Damjanović Barišić, predsjednica; doc. dr. Ivica Čatić, član i mentorice dr. Vuletić.

 

DOKTORSKE DISERTACIJE  (Povjerenstva)

Mr. sc. Arkadiusz Krasicki „ Rođenje iz vode i Duha (usp. Iv 3,3-8)- egzegeza i učinci kod F. Porscha i F. Libermanna“- KBF, Zagreb, 27.10.2016.- vanjski član

 

 

NASTUPNA PREDAVANJA- Član povjerenstva

Dr. Taras Barščevski s temom „ Prva Ivanova poslanica, okolnosti sastavljanja, sadržaj i poruka“ –  nastupno predavanje za zvanje docenta  “, KBF, Zagreb, 26.4.2017. – vanjski član

Dr. sc. Stipo Kljajić s temom „Povijesni kontekst djelovanje proroka Hošee„– nastupno predavanje za zvanje docenta, KBF, Zagreb, 21.11.2018.- vanjski član

Dr. sc. s. Silvana Fužinato održala je 5. lipnja 2018. nastupno predavanje naslovljeno  „ I nikome ništa ne rekoše. Pragmatična funkcija Mk 16,1-8“ u sklopu redovitih predavanja pred Povjerenstvom u sastavu: dr. Čatić, predsjednik i članova dr. Dugalić i  dr. Vuković.

 

Mentorstvo završnih radova

ANDELFINGER, Ivan, Apsolutni „ Ja jesam“ u Starom i Novom zavjetu, Đakovo, 2014.

PAVIĆ, Andrijana, Osnovne crte Pavlovske soteriologije, Đakovo, 2014.

TADIĆ, Goran, Patnja u izvanbiblijskoj literaturi i Starozavjetnoj objavi: Egipat i Mezopotamija, Starozavjetni proroci i mudraci, Đakovo, 2016.

RAJIĆ, Marko, Retoričko-kritička analiza Poslanice Galaćanima, Đakovo, 2016.

BOŠNJAK, Anita, Pavlov poziv u Dj 9 i univerzalnost njegova poslanja, Đakovo, 2017.

PROFUS, Julijana, Od sugovornice do svjedokinje: Samarijanka i Isus u Iv 4,1-42, Đakovo, 2018.

HORVAT, Barbara, Pilatova pravednost u Ivanovom evanđelju (Iv 18,28 – 19,16), Đakovo, 2018.

NIKIĆ, Janja, Teološka perspektiva blaženstva kod Mateja i Luke, Đakovo, 2019.

MUNK, Ivana, Slijepac od rođenja u Iv 9: Teodicejsko pitanje  i odgovor Isusove objave, Đakovo, 2019.

POPULARIZACIJA ZNANOSTI

Od 2011.g. kada sam držao jednom tjedno kroz godinu dana držao predavanja na Radio Mariji Srbije, kontinuirano sam držao biblijske tribine u Zemunu, Petrovaradinu i Subotici.

U novije vrijeme tribine držim u osječkom Vikarijatu u organizaciji Instituta za novu evangelizaciju „Sveti Ivan Pavao II.“ i ove su medijski popraćene:

„Prvi izvještaj o stvaranju čovjeka (Post 1,1 – 2,4a)“ – Uvod – 15.10.2019.

„Prvi izvještaj o stvaranju čovjeka (Post 1,1 – 2,4a) – Glavni momenti – 4.11.2019.

„Prvi izvještaj o stvaranju čovjeka (Post 1,1 – 2,4a) – Indirektni izričaji o čovjeku – 26.11.2019.

„Prvi izvještaj o stvaranju čovjeka (Post 1,1 – 2,4a)“ – Stvaranje čovjeka na sliku Božju -2.12.2019.

„Prvi izvještaj o stvaranju čovjeka (Post 1,1 – 2,4a)“ – Elementi sličnosti čovjeka s Bogom -16.12.2019.

„Prvi izvještaj o stvaranju čovjeka (Post 1,1 – 2,4a)“ – Proturječja i napetosti ljudske egzistencije – 13.1.2020.

„Prvi izvještaj o stvaranju čovjeka (Post 1,1 – 2,4a)“ – Proturječje i zadatak društvenosti – 20.1.2020.