13. Levitski zakonik

Knjiga Izlaska završila je prikazujući kako Bog silazi i počinje prebivati sa svojim narodom (Izl 40,34-38). Levitski zakonik počinje prikazujući kako Bog iz Šatora sastanka, tj. svetišta u kojem prebiva, zove Mojsija i daje mu upute o tome kako će Izraelci prinositi žrtve (Lev 1,1-2). Svetište u kojem Bog prebiva postaje aktivno i počinje funkcionirati u korist grešnog naroda. Levitski zakonik središnja je knjiga Petoknjižja (Pentateuha) ili Zakona, kako ga tradicionalno nazivaju Židovi. Središnje mjesto među knjigama govori o tome da su njegove odredbe o štovanju Boga od sržne važnosti za život i blagostanje Izraela. Kao što je bio aktivan u njegovoj povijesti, Bog obećava da će biti aktivan i u liturgijskim činima koje bude vršio Izrael. Preko žrtava i simbolički snažnih slavlja, on će nastaviti pobjeđivati ropstvo u svome narodu te mu pružati život i spasenje. Unatoč svom naizgled suhoparnom i formalnom karakteru, Leviticus narodu Božjem pruža životodajnu riječ.

UBSZ #13 03012011 – Levitski zakonik – audio, mp3

13. Levitski zakonik – pdf

Danas bibličari smatraju da sadrži uglavnom materijal svećeničke tradicije (P) koji je nastao u vrijeme prvog Hrama (957-587.g.pr.Kr.), ali da je konačni oblik počeo zadobivati za vrijeme i poslije babilonskog sužanjstva (usp. 26,43-45). Nije stoga čudno što je od najranijih vremena bio smatran priručnikom za svećenike. Međutim, to je ipak odveć jednostrano gledište.

Naime, Levitski zakonik od 1. pa do 16. poglavlja daje upute o aktivnostima u kojima su svećenici direktno uključeni i njima rukovode: prinošenje žrtava (Lev 1-7), svećeničko povećenje tj. zaređivanje (8-10), razlučivanje obredne čistoće (11-15) i Dan pomirenja (16). U svim ovim poglavljima odredbe se isključivo svećenicima obraćaju samo na nekoliko mjesta (6,8-7,21; 16,1-28), dok se većina njih tiče svih – svećenika s obzirom na njihovu službu i laika koji po određenim pitanjima dolaze u kontakt sa svećenikom. Stoga je većina odredbi upućena svima. Činjenica je da ne postoje odredbe koje bi bile samo za svećenike, a koje laici ne smiju vidjeti. Tako je i ovdje naglašena „demokratska“ težnja biblijskog pisca da cijeli narod bude sa Božjom riječi o svim bitnim aspektima života.

 

Žrtveni obrednik (Lev 1-7)

 

Levitski zakonik svojom unutarnjom logikom direktno se nadovezuje na događanje u Knjizi Izlaska – na objavu Božju na Sinaju, sklapanje Saveza i Izraelovu nevjernost koja je potom uslijedila. Prvih 7 poglavlja opisuju žrtveni sistem koji ima biti uspostavljen u Izraelu. Sistem žrtava jest Božji odgovor na nevjernost i otpad (apostazija) Izraelaca. Iako je uobličen u zakone, Božji odgovor na njihovu nevjeru jest zapravo radosna vijest koju im pruža njihov milosrdni Bog – daje im mogućnost da preko osjetnih i vidljivih sredstava budu oprošteni njihovi grijesi. Dok je Knjiga Izlaska pokazivala kako Bog oslobađa Izraela od tuđih grijeha (od gramzivosti i okrutnosti faraona i Egipćana), Levitski zakonik Izraelcima pruža mogućnost da sami sebe tj. jedni druge oslobađaju od vlastitih grijeha. To nije manje važno, jer ako je čovjek rob, onda je potlačen i ponižen bez obzira da li ga tlači stranac ili njegov susjed. Dakle, ako sa 10 zapovijedi Bog uređuje temelje odnosa među ljudima, ovdje grešnicima pruža mogućnost da se oslobode svoga grijeha – da čovjek ne robuje ni strancu, ni susjedu a ni vlastitom grijehu.

 

Posveta i služba svećenika (8-10)

 

U službi oslobođenja čovjeka trebaju biti i svećenici. U ovim poglavljima se govori o posvećenju tj. zaređenju članova Aronove obitelji i to na temelju uputa danih već u Izl 29. U Izl 28 više puta je naglašeno da je uloga dragulja na svećeničkoj odori buditi sjećanje pred Gospodom (28,12.29-30). Svećenik stoga ima zagovorničku ulogu da u ime naroda, koji je sklon nevjernosti i otpadu od Boga, Bogu izručuje okajnice a narodu posreduje Božju riječ i oproštenje, pomirujući ga tako s Bogom (Lev 4,20-6,7; 8,34; 17,11; 19,22).

 

Obredna čistoća i nečistoća (11-15)

 

U svim kulturama svijeta postoji razlikovanje između svetog i profanog, čistog i nečistog. Ove kategorije upozoravaju na postojanje određenih granica koje su svojstvene pojedinom predmetu ili stanju nekog bića. Sveto je ono što je izdvojeno iz obične, svakodnevne tj. svjetovne upotrebe i stavljeno je na službu Bogu. Profano je ono što ostaje u području svakodnevnog života i tome služi. Čistoća se na prvoj razini shvaća u smislu čistoće tijela, odjeće; na drugoj razini čistoća se odnosi na sakralnu čistoću pojedinih vremena, mjesta, osoba, čina i objekata koji su povezani sa Šatorom sastanka. Npr. neke od nečistoća su po sebi grešne a neke ne (neke prirodne stvari kao što su seksualnost ili smrt, iako po sebi nisu grešne, ipak uzrokuju da oni koji su bili u dodiru s njima postaju nečisti i trebaju se očistiti prije nego pristupe litrugijskim činima). Nečisti a u isto vrijeme i grešni su idolopoklonstvo, ubojstvo, preljubi itd.

Izrael je ove razlike integrirao u religioznu sferu. Tako dobivamo da su određena bića, stanja ili odnosi prihvatljivi Bogu jer se na prihvatljiv način odražavaju na dobrobit i svetost Izraela kao zajednice. Za upozoravanje na ove razlike i njihovo očuvanje zaduženi su svećenici. Oni moraju voditi brigu o svetosti zajednice. Oni moraju prepoznavati spomenute granice između svetog i profanog, čistog i nečistog i onda poučavati narod i paziti na provođenje ovih propisa.

Ovi zakoni, gledani u cjelini, različito su shvaćani a najčešće ih se tumači kao način da se Izrael izdvoji (=posveti) iz svog okruženja u kojem narodi žive idolopoklonički i da se u njemu uspostavi zdrav socijalni red, cjelovitost i zajednički identitet. Mnogi od ovih propisa su jednostavno bili potrebni u predjelima s prosječno većim temperaturama gdje se brže razvijaju i uzročnici bolesti, a posebice imajući u vidu nepostojanje zdravstvenog sistema kakve danas imamo te kontrole i educiranja koje on treba provoditi. To su preduvjeti da bi Izrael kao zajednica mogao napredovati na svim područjima. Jasno, sve to i pretpostavlja a i upotpunjuje obdržavanje onog temeljnog Saveza sa Bogom.

 

Dan pomirenja (16)

 

Dok se većina odredbi u prethodnim poglavljima odnosila na pojedince koji ulaze u različite odnose, odredbe o Danu pomirenja tiču se očišćenja Izraela kao cjeline naroda a isto tako očišćenja i Šatora sastanka (16,16). Ove odredbe pretpostavljaju da grijeh nije samo individualna kategorija (jer sigurno je bilo ljudi koji nisu počinili težak grijeh), nego stvarnost koju doživljava svatko, bez obzira na to da li je grijeh osobno počinio ili ne. To je tzv. korporativno poimanje grijeha – pripadanjem nekoj zajednici, osoba (i ako nije osobno zgriješila) ima udjela u grešnosti naroda kao cjeline.

Da bi se narod očistio, predviđeno je slanje jarca u pustinju jer on sobom odnosi grijehe naroda i postaje zamjenska žrtva za nj. Veliki svećenik na glavu jarca stavlja svoje ruke i nad njim ispovjedi sve krivnje Izraelaca, njihove prijestupe i grijehe i potom se jarca pošalje u pustinju da odnese njihove grijehe (16,20-21).

Nama danas ovaj obred može izgledati čudnim. Moderni čovjek će osporiti mogućnost da ga netko zamijeni u krivnji, mogućnost da jarac odnese sve grijehe u pustinju a ponajviše to da se svaki Izraelac, pa i onaj bez teškog grijeha, osjećao zastupljenim u grijesima cjeline i da ga odlazak ovog jarca u pustinju rasterećuje. Izraelci, koji su bili svjesniji svog udjela u kolektivnoj krivnji, sa zahvalnošću su primili ovaj obred koji ih je oslobađao krivnje. Naš je danas problem što nemamo osjećaj za kolektivnost pa ni u smislu grijeha. Kao primjer, uzmimo mladića/djevojku koji trebaju uzeti život u svoje ruke. Oni će trebati donositi odluke koje neće biti lake i zahtijevat će junačku izdržljivost ako žele biti vjerni Božjoj riječi. Koliko će biti u stanju boriti se za pravdu, istinu i sve ono što je Božje, ako do sada u svom životu nisu vidjeli na svojim bližnjima takvu borbu, ako ni na kom nije vidio da vjernost Bogu nije laka, ali da je ipak jedini ispravan put za mir u duši i stvaranje dobra među ljudima? Nisu njihovi roditelji i stariji oko njega zli, ali ako im nisu omogućili ovo svjedočanstvo, oni ne samo da osobno nisu hodili po Božjoj riječi, nego snose krivnju i za svoju djecu jer im nisu omogućili da vide što je to živjeti kao dijete Božje. Dakle, i u naše vrijeme mnogi imaju itekakvih motiva za osjećaj grešnosti u odnosu na druge, ponajprije svoje najbliže, ali pitanje je koliko su toga uopće svjesni. No, čovjekova nesvjesnost ne umanjuje djelovanje zla koje on počinja, ono djeluje i zahvaća sve pore društva. Zato nam se događa da, bez obzira na tehnički napredak naše civilizacije, tamo gdje život nije prožet Božjim principima (koji se ne moraju uvijek zvati kršćanskim, ali trebaju biti prisutni) – solidarnost, poštenje, pravda, istina, ljubav – dolazi do deformacija i osoba i društva.

Zakon svetosti (17-26)

 

Ovaj odsjek, za razliku od prethodnih, pobudne je naravi i naglašenije okrenut laicima. On se koncentrira na ponašanja i obrede koji unapređuju stabilnost zajednice u području svakodnevnog života i štovanja Boga.

Njegov sržni dio izrečen je u 19,2: Budite sveti jer sam ja, Gospodin vaš, svet! Ovdje svetost nije nešto daleko prema čemu treba hitati. Izraelova svetost jest već prisutna stvarnost. Poziv na svetost jest Božji poziv Izraelu da bude istinit u onim odnosima u kojima se već nalazi i prema Bogu a i ljudi jedan prema drugome (usp. 10 zapovijedi). Dakle, Izraelova svetost nije stvar unutarnjeg raspoloženja, iako njime počinje, nego se treba očitovati u svim sferama pojedinačnog i zajedničkog života. Iako se svetost, po samoj naravi stvari, odnosi prvenstveno na Boga, jedan od temelja na kojem ona počiva jest zapovijed ljubavi prema bližnjemu (19,18): Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga.

Ovdje svakako treba zapaziti da je svetost nešto što je svojstveno svakom članu izraelskog naroda – svaki je uzet iz običnih svjetskih odnosa i stavljen na službu Bogu! Dakako, svećenici imaju još jednu posebnu izdvojenost jer su, unutar naroda, izabrani da poslužuju u svetištu i ravnaju njegovim službama. No, svaki Izraelac je stavljen u poseban odnos prema Bogu i stoga je u poziciji svetosti do koje će doći istinitim življenja onoga što već jest darom Božjim. Ovo određenje da je cio narod svet zapečaćuje početke Božjeg projekta kojeg je započeo s Abrahamom: Bog sada pred sobom ima narod koji će biti izdvojen iz svjetskog načina razmišljanja i postupanja da bi pomoću njega obnavljao zemlju koju nagriza grijeh.

Iz ovog proizlazi da svetost ovdje nije ograda koja štiti Boga da ga ne uprlja nešto što je svjetsko, niti štiti svijet od Boga da ga ne kažnjava, nego se radi o ispravnom odnosu, tj. istinskom življenju Izraelaca u svojstvu u koje su stavljeni. Postali su Božji saveznici, suradnici na projektu ozdravljenja svijeta i to trebaju istinski živjeti. Svetost se, dakle, ne može živjeti spontano!

Ona podrazumijeva aktivnost u analiziranju svoje istinitosti kao saveznika, suradnika na Božjem projektu i potom aktivnost u suradnji. Kakav bi bio projekt u kojem suradnici ne vide što bi trebali i čude se ako nije dosta što nisu nikome napravili zlo – ubili, ukrali, zapalili itd? Božji projekt ozdravljenja svijeta stoga zahtijeva puno, puno više od svojih suradnika.

Primjer: Lev 25,8-34: ovdje Levitski zakonik ustanovljuje jubilejsku godinu. To je svaka 50. godina koja počinje Danom pomirenja, to je oprosna godina kad se svatko vraća na svoju očevinu i k svome rodu. Time se spriječava trajno socio-ekonomsko raslojavanje stanovništva – da neki zauvijek (možda krivnjom rasipnih roditelja) ostanu sluge i siromasi. Ova praksa, nažalost, nije zaživjela pa je i to jedan od pokazatelja visokih ideala Božjeg zakona s jedne i slabe raspoloživosti Izraela s druge strane.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.